Etický kodex

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI HARD LINE BROKERAGE, s. r. o.

Vaše povinnosti po dobu spolupráce se společností HARD LINE BROKERAGE, s. r. o. (dále jen HLB)

Během práce pro společnost HLB je od Vás požadováno, abyste zachovával/a vysokou úroveň integrity. Tento materiál Vás informuje o kodexu chování ve společnosti HLB a uvádí nástin pravidel, jež toto chování podporují.

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o kterémkoli pravidlu, obraťte se na Vaši přímou kontaktní osobu ve společnosti Ing. Ladislav Bula.

Povinnosti obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny či rozšířeny Vaší smlouvou či smlouvami se společností HARD LINE BROKERAGE, s. r. o.

Kodex chování společnosti HARD LINE BROKERAGE, s. r. o.

Vyzývá jednotlivce, aby:

 • dodržovali všechny příslušné zákony
 • byli čestní, poctiví, a důvěryhodní ve všech aktivitách a vztazích
 • vyhnuli se všem střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi
 • rozšiřovali princip rovnoprávnosti na různorodé komunity
 • usilovali o vytvoření bezpečného pracovního prostředí a ochranu životního prostředí
 • uznávali, oceňovali a dávali za příklad etické chování

Obecné zásady

Jako nezávislý zprostředkovatel pojištění jste povinen vybrat a navrhnout klientovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany klienta.

Respektujte pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarujte se používání   nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách.

Veškerou reklamu veďte pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy.

Jste povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

Zásady chování ve vztahu ke klientům

 • dodržujte zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů
 • poskytujte zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
 • neakceptujte požadavky klienta na sjednání pojištění s nečestnými úmysly
 • v závislosti na obsahu smlouvy s klientem jste odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
 • musíte umístit pojištění za cenu a podmínek předložených pojistitelem
 • nepoužívejte za účelem získání klienta nekalých a neetických praktik vůči konkurenci

Střet zájmů

 • vyhněte se jakýmkoli aktivitám nebo vztahům, jež by mohly být v konfliktu s Vaší prací při plnění úkolů pro společnost HLB, nebo by mohly budit zdání takového konfliktu
 • nepoužívejte zdroje a prostředky společnosti HLB pro Vaše aktivity, které provádíte mimo rámec práce, prováděné pro společnost HLB
 • nediskreditujte jméno nebo pověst společnosti HLB
 • pokud se Vás týká možný konflikt zájmů, ohlaste to písemně Vašemu přímému kontaktu ve společnosti Ing. Ladislav Bula

Kontrolní a účetní postupy

 • dodržujte účetní postupy a pravidla výkaznictví, finančního řízení a kontroly
 • veďte přesně a udržujte Vaši chronologickou evidenci a další evidenci týkající se prací pro společnost HLB aktuální a kompletní a zacházejte s ní jako s důvěrnou
 • zajišťujte důvěrnost informací společnosti HLB
 • neuvádějte informace společnosti HLB mimo rámec této společnosti, pokud k tomu nemáte výslovný souhlas vedení společnosti HLB

Duševní vlastnictví

 • chraňte duševní vlastnictví společnosti HLB i třetích stran
 • s výjimkou případů, kdy to vyžaduje Vaše práce, nezveřejňujte či neuvolňujte interní nebo důvěrné informace anebo údaje společnosti HLB nebo jiných subjektů, které společnost HLB chrání jako důvěrné
 • na závěr Vaší spolupráce se společností HLB odevzdejte bez zbytečného odkladu vše, co je majetkem společnosti HLB, včetně podkladů, které mají důvěrný nebo interní charakter
 • pokud si nejste jistí, co se považuje za interní nebo důvěrné informace a podklady, obraťte se na Váš přímý kontakt ve společnosti Ing. Ladislav Bula

Spravedlivé zaměstnanecké vztahy

 • uplatňujte zásadu rovnoprávného a nestranného jednání se všemi jednotlivci bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, zdravotní postižení nebo jiný specifický rys chráněný zákonem
 • udržujte pracovní prostředí, jež je prosto jakéhokoli obtěžování jakékoli povahy, včetně sexuálního obtěžování a šikanování

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce

 • dodržujte všechny relevantní zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnost práce, a požární ochrany
 • vytvářejte a udržujte bezpečné pracovní prostředí
 • provádějte prevenci pracovních úrazů

Bezpečnost a krizový management

 • dodržujte pravidla jednotlivých objektů společnosti HLB pro vstup a opuštění budov
 • zabraňte přístupu do objektů společnosti HLB neoprávněným osobám
 • chraňte majetek a zařízení společnosti HLB před krádežemi a zneužitím
 • podporujte dodržování postupů k prevenci kriminálních činů ohrožujících zaměstnance, klienty, zákazníky a obchodní partnery společnosti OKG i její zařízení a technologie

Konkurenční vztahy

 • nikdy nehovořte s představiteli konkurence společnosti HLB o cenách, nákladech, ziskových maržích nebo dalších tématech, které jsou předmětem Vaší spolupráce se společností HLB
 • případnou komunikaci s konkurenty společnosti HLB udržujte pouze v takových mezích, pro které existuje legitimní obchodní důvod
 • vyhýbejte se komunikaci nebo jednání, které by mohlo zakládat podezření z nekalých smluv nebo dohod

Vztahy s pojistiteli

 • buďte spravedliví a jednejte ve všech vztazích s dodavateli zákonně, účelně a poctivě
 • nikdy nesmíte být závislý na kterémkoliv pojistiteli
 • mějte aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
 • při umisťování obchodu se chovejte nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některého z pojistitelů
 • s pojistiteli udržujte dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci

Ochrana soukromí

 • informace o zákaznících používejte jen k oprávněným podnikatelským účelům
 • zabezpečte Vaše informace o zákaznících jak v písemné formě, tak v elektronické podobě
 • nezískávejte, nezpracovávejte a neuchovávejte informace o Vašich klientech v rozporu se zákony, zejména v rozporu se zákonem a ochraně osobních údajů
 • pokud přicházíte při plnění svých pracovních povinností do styku s osobními údaji třetích stran, jste povinni s osobními údaji nakládat v souladu se zákonem
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a směrnicí GDPR

Spolupráce s veřejnoprávními orgány

 • dodržujte nejvyšší možnou míru čestnosti při všech kontaktech s představiteli veřejnoprávních orgánů a institucí
 • při jednání s veřejnoprávními orgány a institucemi se vždy vyhněte i pouhému zdání nepatřičného chování a důsledně dodržujte zákony a regulatorní pravidla upravující podmínky poskytování produktů a služeb těmto subjektům

Interní a důvěrné informace

 • nezveřejňujte a neuvolňujte (kromě případů, kdy to vyžaduje Vaše práce pro společnost HLB) interní nebo důvěrné informace nebo údaje společnosti HLB nebo jiných subjektů, jež je společnost HLB povinna chránit jako důvěrné
 • informace, které vznikly při práci pro společnost HLB, jsou majetkem společnosti HLB
 • při ukončování Vašeho úkolu pro společnost HLB odevzdejte bez prodlení veškeré náležitosti, které patří společnosti HLB, včetně materiálů, jež mají povahu důvěrných nebo interních materiálů
 • pokud si nejste jisti tím, co je považováno za interní nebo důvěrné, požádejte
  o objasnění Váš přímý kontakt ve společnosti HLB